Teksta izmērs A A A

Jaunumi

saites

LELBĀL (Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca ārpus Latvijas):
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Lielbritānijā
http://www.draudze.org.uk
Rīgas Evaņģēliskā draudze
www.redraudze.lv
Latviešu ev. lut. Baznīca Vācijā
http://www.baznica.de
Melburnas latviešu ev. lut. draudze http://www.svetakrustadraudze.org.au/
Latviešu ev. lut. Baznīca Zviedrijā
http://www.draudzes.se/
Kristus Apvienotā evanģēliski luteriskā draudze Īrijā
www.irijasdraudze.org

LELBA (Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Amerikā):

www.lelba.org/lv

V
ācu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Latvijā

www.kirche.lv

LELB (Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca):
www.lelb.lv

Bībele un tās izpētes materiāli:
http://bibele.lv/

Latvijas Bībeles biedrība:
http://www.bibelesbiedriba.lv/

The Olive Tree (The Bible Study App):
http://www.olivetree.com/

LLSTA (Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība):
http://www.sieviesuordinacija.lv/

Amerikas latviešu baptistu apvienības grāmatu galds:
http://www.latvianbaptistsinamerica.org/Gramatu_Galds.html

PBLA (Pasaules brīvo latviešu apvienība):
http://www.pbla.lv/<br

Portāls par latviešiem Īrijā "Pašiem sava republika":
baltic-ireland.ie

Portāls "Latvieši Amerikā":
www.latvianusa.com

Portāls "Latvieši Lielbritanija":
http://latviesiem.co.uk

LIRS (Lutheran Immigration and Refugee Service):
http://lirs.org/

Latviešu laikraksts "Laiks":
http://www.laiks.us/

Latviešu laikraksts "Latvija Amerikā":
www.latviancentre.org/latvijaamerikaen

Latviešu laikraksts "Brīvā Latvija":
http://www.brivalatvija.lv

Austrālijas latvietis:
http://www.australijaslatvietis.com.au/

Mācītāja meklēšanas sludinājums

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto

meklē mācītāju pilna laika darbam

Sv. Andreja draudzei ar apm. 550 locekļiem ir svarīgi dot iespēju pielūgt Dievu un kalpot draudzē latviešu valodā. Notiek arī dievkalpojumi abās – latviešu un angļu valodās, lai iekļautu savā draudzīgā vidē latviski nerunājošos draudzes locekļus.

Kopš 2015. gada draudze mājo Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes baznīcā – “divas draudzes zem viena jumta” – un ir izveidojusi labu sadarbību ar Sv. Jāņa draudzi.

Draudzei pieder lauku īpašums – Sidrabene apm. 50 km no Toronto, kur vasarās notiek bērnu nometne, dažādi sarīkojumi un dievkalpojumi brīvdabas baznīcā. Pārējos mēnešos reizi mēnesī notiek dievkalpojumi sabiedriskajā ēkā.

Draudzei ir sava tīmekļa lapa ar informāciju latviešu un angļu valodās: www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles

Prasības kandidātiem: maģistra grāds teoloģijā, pieredze draudzes vadībā,

labas latviešu un angļu valodas prasmes.

Kandidāti aicināti pieteikties līdz 2020. gada 20. februārim,

iesūtot CV LELBA Kanādas apgabala prāvestam Dāvim Kaņepam.

(daviskaneps@gmail.com / 289-442-6846)


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *